St. Gallen

Posted in Jednoty

Tělocvičná jednota Sokol St.Gallen

(historický pohled ze začátku roku 2003)

Někdy ve druhé polovině roku 1975 se náš nynější člen bratr Bernhard Zoder, který má hlavní zásluhu na tom, že naše jednota vznikla, dozvěděl, že v sousedním městě Winterthuru již existuje sokolská jednota. Navázal s ní kontakt a informoval se o možnosti založení jednoty v St.Gallenu jako jejich pobočky. Zahájil akci mezi zdejšími Čechy a Slováky s výzvou, aby se stali členy Sokola. Jeho akce měla velký úspěch. Přihlásilo se kolem 30 zdejších krajanů, takže pobočka Sokola Winterthur mohla být v St.Gallenu založena. V krátké době se mu podařilo získat u městské organizace Sportamt St.Gallen přidělení školní tělocvičny „Blumenau“, ve které jsme mohli zahájit tělocvičnou činnost (jednou týdně 2 hodiny). Začátkem roku 1976 byl také zahájen nácvik na IV. slet Ústředí čs. sokolstva v zahraničí v Curychu, který vedli členové Sokola Winterthur. Sletu se tehdy zúčastnilo 12 členů naší pobočky. Na podzim roku 1976 se v St.Gallenu konala slavnostní schůze členů pobočky za předsednictví starosty Sokola Winterthur, na které přihlášení krajané složili sokolský slib. Dne 25. listopadu 1976 se konala ustavující schůze TJ Sokol St.Gallen v tělocvičně školy Blumenau za účasti 21 členů, na které byl zvolen první výbor jednoty, která pak dnem 1.ledna 1977 zahájila samostatnou činnost.

Stav členů rychle stoupal, takže k 30.6.1977 měla jednota již 44 členů, z toho: 21 mužů, 20 žen, 1 dorostenec a 2 dorostenky. Cvičilo se na všech druzích nářadí, které bylo v tělocvičně k dispozici pod vedením tehdejšího náčelníka bratra Formana a bratra Nohejla. Ženy vedla tehdejší náčelnice sestra Petrovičová. V druhé polovině cvičební hodiny se pravidelně hrával volejbal. Brzy byl založen zvláštní volejbalový oddíl, pro který nám byla později přidělena zvláštní cvičební hodina v sobotu odpoledne. Jednota pořádala volejbalové turnaje (družstev a dvojic)  a různé společenské akce, jako jarní zábavy a silvestrovské večírky v hotelu Bad Horn, které organizovala sestra Petrovičová.

V prvních letech se konaly schůze výboru pravidelně jednou měsíčně a valné hromady jednou ročně, na kterých byl volen nový výbor jednoty. Po roce 1984 bylo funkční období výboru na valné hromadě prodlouženo na 2 roky. V letech 1981-1982 došlo k určité krizi v jednotě v důsledku rozporů mezi volejbalovým oddílem a výborem jednoty. Tyto události značně narušily klidný běh jednoty. Situace se nakonec vyřešila tím, že členové volejbalového oddílu sami z jednoty vystoupili a založili svůj vlastní sportovní klub.

Stav členstva se jednak tím, jednak dalšími výstupy značně snížil. V osmdesátých a devadesátých letech se pak ustálil na počtu 30. Teprve v posledních pěti letech postupně klesal (odstěhováním, výstupy a úmrtím) na stav 21 k 31.12.2002. Ze zemřelých členů vzpomínáme v první řadě na br. Hroudu, br. Nováka, br. MUDr. Jana Tichého, který tragicky zahynul v Alpách a na jeho matku MUDr. Hanu Tichou, dále po výstupu z jednoty na ses.Valiku Grossschmidtovou a na br.MUDr. Karla Fialu.

V osmdesátých letech se jednota pravidelně zúčastňovala v měsíci červnu celošvýcarské akce „Dne uprchlíků“ v St.Gallenu. V přiděleném stánku vyzdobeném čs. národními barvami sestry prodávaly české koláče, cukroví a jiné speciality, o které byl vždy velký zájem. Na letáčcích, panelech nebo ústně členové jednoty podávali informace o ČSR a současné situaci doma. 50% tržby bylo odváděno švýcarské organizaci pro uprchlíky. Průměrný výdělek  pro jednotu za akci činil cca. 500 Fr. nebo i více.

Čtvrteční hodiny zůstaly po celou dobu zachovány. Jejich doba nám však byla později zkrácena na 1 a půl hodiny. Od pravidelného cvičení na nářadí bylo v posledních letech částečně upuštěno a tělocvičná činnost se soustředila na zdravotní gymnastiku s hudbou, kterou zavedla ses. Zoderová střídavě s normální rozcvičkou vedenou ses. Šťastnou, doplněnou podle potřeby cvičením na kruhách, lavičkách nebo ribstolech. Na závěr cvičební hodiny se hraje odbíjená.

V předsletových obdobích se nacvičovala sletová prostná a členové se zúčastňovali župních sletů a sletů Ústředí v roce 1982 ve Vídni, v roce 1986 v Curychu a částečně v roce 1990 v Paříži.

Členové jednoty se podle možnosti zúčastňovali sokolských sportovních podniků pořádaných župou nebo jednotami župy (župní slety, volejbalové turnaje, sokolská setkání v Oetzu apod.).

Průměrně byli 2-3 příslušníci jednoty členy župního výboru (starosta, jednatel, pokladník) a od roku 1987 byli dva členové jednoty členy předsednictva Ústředí (br. L. Král jako jednatel a později br. B. Zoder jako náčelník). Od roku 1978 je jednota členem Svazu čs. spolků ve Švýcarsku, kde nás několik let zastupoval br. Dr. J. Tichý jako člen předsednictva a v letech 1997-1999 br. L. Král jako jednatel. Nynějším zástupcem jednoty ve výboru je ses. J. Kalivodová.

Od roku 1983 pořádá jednota každoročně začátkem září orientační pochod „Po stopách Dr. Miroslava Tyrše“ na památku jeho léčebného pobytu v roce 1870 v sanatoriu Obere Waid spojený s výstupem na vrchol kopce Freudenberg (cca. 900m) nad městem St.Gallen, kde se koná táborák a vzpomínka na Dr. Miroslava Tyrše. V roce 2002 se konal již 10. jubilejní ročník.

Závěrem ještě jména těch členů, kteří se během těchto 25 let vystřídali v jednotlivých funkcích ve výboru jednoty:

starosta: br. L. Král, br. B. Zoder

místostarosta: br. L. Král, br. R. Julina (nyní člen výboru bez funkce)

náčelník: br. K. Forman, br. K. Krejčí, br. B. Zoder

náčelnice: ses. M. Petrovičová, ses. H. Jandová, ses. V. Šťastná

vzdělavatel: br. J. Tichý, br. K. Krejčí, ses. J. Kalivodová

jednatel: sestry Jandová, Zoderová, Dlouhá, Králová, Slámová, Bilo

pokladník: ses. Zoderová, ses. Formanová, br. Julina

Sestavil bratr Ludovít Král 2002/3

Stav jednoty ke konci roku 2015 se snížil na 6 členů pro úmrtí (mj. br. Krále 23.3.2016), výstupy a vrácení do České republiky. Dnes již necvičíme v tělocvičně, vypověděli jsme ji, ale nadále se scházíme a účastníme sokolských akcí.

Doplnila Vlasta Šťastná 2015/16